දෙමව්පියෝ ඈත් වෙලා, මගුලක් පටන් ගන්න පුළුවන්

මගේ චැප්ගේ දෙමාපියන් රස්තියාදු වී වාසස්ථානය හිස්ව තබනු ඇතැයි අපට අපේක්ෂා කළ නොහැකි විය. මේ මිනිහා එයාගේ දෘඩ ඩික් එක මගේ පිටිපස්සෙන් තියෙන තෙත් කම්-හෝල් එකට ලිස්සලා ඒක තදින් තල්ලු කරන්න පටන් ගත්තම, ඒක මට කලින් කිසිම වෙලාවක නැති තරම් හයියෙන් කෑ ගැහුවා.