මගේ සරාගී ලේකම් මගේ කුකුළා හුස්ම හිර කරනවා

අපි මගේ ලේකම්වරයා සමඟ නිවසට පැමිණි අතර, එම බිළිඳා ඇගේ උකුස්සන් ඇඳුම ගලවා මට ඇගේ මෑත යට ඇඳුම් පෙන්වූ අතර මට වටිනා ආහාරයක් ලබා දුන්නේය.

2022-05-30 01:11:38 375 13:43
Tags :
වෙබ් අඩවිය ප්රවර්ගය : ගෙදර අසභ්ය චීන