අම්මා ඔහුගේ දෘඩ පෙකර් කට වසාගෙන සිටියි

කිරි කුරුල්ලන් කුකුළන් ගිල දැමීමට ප්‍රිය කරන බවත් ඇය ඔවුන්ගෙන් කෙනෙක් බවත් අපි කවුරුත් දනිමු. අපි ඇයව ක්‍රියා කරන ආකාරය නැරඹීමට කැමතියි.