69 වන ස්ථානයට අපි වඩාත්ම ආදරය කරමු

ඔහු තම දිගු සුළි කුණාටු දිව භාවිතා කිරීමට අදහස් කරන කාලය තුළ ඇය ඇගේ කකුල් පුළුල් කිරීමට කැමති ප්‍රමාණයට වඩා විශාලය.