සුදු දේවතාවිය ඇගේ පළමු BBC අත්දැකීම ලබා ගනී

මෙම සුදු පැටියා අඳුරු මිතුරෙකු සමඟ පළමු වරට bbc අත්දැකීමක් ලබා ඇත