යෞවනයා කුකුළා උරා බොන අතර කුකුළා මත පනියි

මේ මිහිරි නීත්‍යානුකූල වයසේ යෞවනයා මගේ රම්රොඩ් උරන්න පටන් ගත්තා, ඊට පස්සේ ඒ බබා මගේ උඩ ඉඳගෙන අපි ලිංගිකව එකතු වෙන්න පටන් ගත්තා.