ලොකර් කාමරයේ ඉරීම

මෙම මිහිරි විශාල ඩිලෙටන්ටේ හොටිට කැමරාවක් ඇති බවත්, සෑම කෙනෙකුටම ඇයව ඇඳ ඇතිරිලි වලින් නැරඹිය හැකි බවත් නොදනී.