විශාල හූටර් සහ මෘදු තොල්

මෙම අශික්ෂිත ක්‍රීඩා ගැහැණු ළමයාට විශාලතම දඩබ්බර සතුන් සිටින අතර ඇයට දැඩි කුකුළන් ගිල නොගෙන ජීවත් විය නොහැක.