නිවසේ කැමරාව ආධුනිකයන්ගේ ජීවිතයෙන් උණුසුම් හා සමීප අවස්ථා කිහිපයක් වාර්තා කළේය

මෙම කාමුක වෘත්තීමය නොවන පුද්ගලයින් කිසිවිටෙක තම නිවසේ කැමරාව ක්‍රියා විරහිත නොකරන්නේ ඒ නිසාම ඔවුන්ගේ ජීවිතයේ ඕනෑම පෞද්ගලික මොහොතක් පාහේ හසුකර ගන්නා මෙම චිත්‍රපට දර්ශන ක්ලිප් සක්‍රිය කර පටිගත කිරීමට ඔවුන් සමත් වූයේ එබැවිනි!