අසරණ බබා සූදානම්

මේ බබාට කරන්න දෙයක් නැහැ මොකද එයා තද කරලා මම එයාගේ තන පුඩු දිවෙන් අල්ලගන්න කැමති වෙනවා.

2022-05-19 01:14:34 300 11:37
Tags :