ඉතා ලස්සන වටකුරු හූටර්

මෙම කථාංගයේ ඇති හොඳම දෙය නම් ඇය දිගු ස්පන්දන මෙවලමක් පදවන කාලය තුළ ඇගේ ස්කොන් ඉහළට සහ පහළට යන ආකාරය නැරඹීමයි. ඇයගේ විකෘති කුසලතා අපි අමතක නොකරමු.