සැර ලිංගික විවේකය...

ඔහුගේ නිරුවත් පෙම්වතිය කාමරයට ඇතුළු වන විට මිනිසා එදින රාත්‍රියේ ඉතා බැරෑරුම් පොතක් කියවමින් සිටියේය. මෙම බබාට විශේෂ ලිංගික විවේකයක් අවශ්‍ය යැයි සිතූ නිසා මෙම බිළිඳා ඔහුගේ සිරුරට තුරුල් වෙන්නට විය. ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔහුට ඔහුගේ පොත අමතක වී ඇති අතර, ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔහුගේ සියලු තද සිදුරු විදීම ...