අන්ධ ගුද දිනය

කොල්ලා අන්තර්ජාලයේ සැරිසරමින් සිටින විට පිරිමි ළමයා ඉතා සරාගී මීපැණියෙකුගේ දැන්වීමක් දුටුවේය. මෙම බබා ආගන්තුකයන්ට තම රසැති රවුම් කොල්ලයට ආදරය කරන බව කියා සිටියේය. නිසැකවම, චැප් එය පරීක්ෂා කිරීමට තීරණය කළ අතර, ඔහු ගැල්ව කැඳවා, පසුව ඔහුගේ විශාල තුණ්ඩය ඇය වෙත තැබුවේය.