වෙනස් වන අතර ඇය සුදු හම යෝජනාවකුත් කුකුළා සරසනවා

සිහින් සහ උස රන්වන් පැහැති හිසකෙස් ඇති මැදිරියක ඇඳුම් ගලවාගෙන සිටින අතර, පසුව පෙකරියකගෙන් පුදුමයට පත් වූ මෙම බිළිඳා සතුටින් උරා බොන අතර ඇතුළත නොතේරෙනවා.