ලොකර් රූම් එකේ කටේ පිඹිනවා

ඇය කෙතරම් උණුසුම්ද යත්, ඇයට මාව පොළඹවා ගැනීමට හැකි වූ අතර, අපි ලොකර් කාමරයට ගිය අතර, එහිදී ඇය මට ෆෙලටියෝ එකක් ලබා දුන් අතර, මම ඇගේ උගුරේ සිරවීමි.