යොවුන් වියේ පසුවන තරුණයා කැමරාවට පෙර පහරක් එල්ල කරමින් බර වැඩි වේ

ඇය සජීවී කැමරාව ක්‍රියාත්මක කර මාව පුටුවක් මත වාඩි කරවා, පසුව මම ඇගේ මුහුණට මුහුණ දෙන තුරු මට වාචික සේවාවක් දීමට පටන් ගත්තාය.