අලංකාර පදම් කළ ලැටිනා බැන්ග්

ඇයට රවුම් ලතින් බට් බට් එකක්, හැකිලී ගිය ලිස්සන බීවරයක් සහ සුදුසු පිම්මක් ඇති හප්පියක් ඇති අතර එපමනක් නොවේ, මන්ද ඇය එම දිගු තද පෙකර් ඇගේ කුහර තුළට නොතේරෙන තරමට ගැනීමට කැමති ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි බැවිනි.