විශාල සැබෑ තන පුඩු සහ සිහින් සිරුරක් ඇති බබා අමාරුවේ වැටේ

ඇය සම්පූර්ණයෙන් නිරුවතින් සිටි අතර මම ඇගේ සිරුරට ඇලුම් කරන්නට විය. මම ඇගේ zeppelins ගසා ඇගේ තෙත් ඉරිතැලීම ස්පර්ශ කළෙමි. ඊට පස්සේ මම මගේ පෙකර් එක ඇදලා ඇයව විදින්න පටන් ගත්තා.