පරිපූර්ණ ලොකු තනපට සහිත අත්වැඩ කුකුළා සහිත ලස්සන ගැහැණු ළමයා

ඇය මගේ පෙකර් එක ගෙන ඔහුගේ කෝකියා කෙඳිරිගාන්නට පටන් ගත්තාය, මම ඇගේ ආදරය කොමඩු මත කැඳෙන තුරු ඇය එය කළාය.