පෙම්වතිය කුකුළෙකු ලෙවකමින් කටට බරක් ගනී

ඇය මගේ වංගුව මෘදු ලෙස උරා ඔහුව රවටා උයන්න ගත්තාය. ඉන්පසු ඇය එය දිවෙන් උරන්නට වූ අතර මා ඇගේ උගුරට ඇතුල් විය.