නිදිමත ගෑණු ළමයා බ්ලොඩ් ජොබ් එකක් සහ බරක් ලබා ගනී

ඇයට නිකම්ම අවදි වී නපුරු වීමට අවශ්‍ය විය. ඇය මගේ රම්රොඩ් එක උරන්න පටන් ගත්තා මම ඇගේ මුහුණට එනකම්.