බබෙක් ලෙවකන අතර මුහුණේ බර ලබා ගනී

මම එය රූගත කරන අතරතුර ඇය මගේ බොත්තම් මෘදු ලෙස ලෙවකෑවා, පසුව මම ඇගේ මුහුණ මත තැබුවෙමි.