මේස් පැළඳ සිටින බබා ඩික් පදින්න

ඇය ආදරයේ ලිස්සන උමඟ තුළට නොතේරෙන තද ඇටකටුවක් ගෙන යන අතර ඒ සමඟම ඇය ඇගේ නයිලෝන් ගලවා ගැනීමට අකමැති වූ විට ඇය දෙස බලා සිටීමට ඔබ කැමති වනු ඇත.