මට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ අමාරුවෙන් ඉන්න විතරයි

ඒ බිළිඳා ඇගේ වටකුරු ලොකුම ගාසූව එළියට තල්ලු කරද්දී, මම ඇයව සයනය මත කිසිදු අනුකම්පාවක් නොමැතිව විදින අතර, එය ඇයව සැබැවින් ම මුග්ධ වූවාය...