විශාල පියයුරු ඇති යෞවනයෙක් කුකුළා සහ කම්මුල් වලින් පෝෂණය විය

ඇගේ අනියම් පෙකණිය ප්‍රතිලෝමව උරා බොන අතරේ අඳුරු කෙස් ඇති නීත්‍යානුකූල වයසේ පසුවන යෞවනියක් ඇගේ දණින් වැටී බලු පන්නයේ විදීම සිදු කරයි.