ඇයට පුදුමාකාර වටකුරු කොල්ලයක් තිබේ

ඔටෝමන් මත දෘඩ වැන්ග් පදින අතර, ඇය ඇගේ තට්ටම් සෑම දිශාවකටම චලනය කරයි, එය ඔබට මග හැරිය යුතු දෙයක් නොවේ.