සුළු සහෝදරියගෙන් හැන්ඩ්ජොබ් සහ බ්ලෝජොබ්

අපේ අම්මලා තාත්තලා ගෙදර නැති අතරේ මම තීරණය කළා ඇයට වාචික උත්තේජනයක් කරන්නේ කොහොමද කියලා කියලා දෙන්න. ඒ බබා මගේ තද ඩෝං එක උරන්න පටන් අරන් එයාව ඇදලා දැම්මා, එයා ඒක කොච්චර හොඳට කළාද කියනවා නම් මම කමු.