දිගු කෙස් ඇති ගැහැණු ළමයා ඩිල්ඩෝ සමඟ සෙල්ලම් කරයි

මේ හොටිය එපා වුනාම අර බබා සෙක්ස්ටොයි එකක් අරන් මූට දාගන්නවා එන්න හදන්න.