නිවසේ තනිවම සහ පෙනී සිටීමට සූදානම්

සජීවී කැමරාව ක්‍රියාත්මක වූ විට, මට කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ මගේ කකුල් පළල් කර මගේ රැවුල කැපූ රුව ඔබට පෙන්වීමයි. ඔබ විශාල හූ කියන්නන්ට ආදරය කරන්නේ නම්, ඔබ මගේ කථාංගයට ආදරය කිරීමට අදහස් කරයි!