මෘදු ස්වභාවික පියයුරු මා මත එල්ලී ඇත

ඒ බිළිඳා මා මතට ​​නැඟුණු විට මම දුටුවෙමි ඇගේ බිලිබොන්ග් කෙතරම් අපූරුදැයි මම ඔවුන්ව විශාල ඕ-ඕ-ඕ දක්වා හිර කළෙමි