වීදුරු සහිත යෞවනයෙක් මෝටර් රථය තුළ බ්ලෝ ජොබ් කරමින්

අපි කාර් එකේ හිටියා, මේ බබා මට වාචිකව දෙන්න තීරණය කළා. ඇය මගේ සැරයටිය උරන්න පටන් ගත්තා, මම එය චිත්‍රපට දර්ශනයේ පටිගත කළා.