හයිඩි අඳුරේ මගේ කුකුළා පදිනවා

අපි නින්දට යාමට සූදානම් වූ විට, මේ ළදරුවාට සියලු ආශාවන් ඇති වූ අතර ඇය මූලික වශයෙන් මගේ පෙකර් ඉල්ලා සිටියාය. මට එය මගේ පෑන්ටියෙන් ඇද ගැනීමටවත් සිදු නොවීය; එය දැනටමත් පිටතට ගොස් ඇගේ අතේ විය. ඇය එය මතට පැන අමාරුවෙන් පැද ගියාය.