රෙඩ්හෙඩ් පාසල් සිසුවිය සහ ඉරියව් 69

අපි හැට නවයට පෙනී සිටීමට ගිය අතර, මම ඇගේ තෙත් ඉරිතැලීම දිවෙන් අල්ලා ගැනීමට පටන් ගත් අතර, මේ ළදරුවා කැමරාව ඉදිරිපිට මගේ සැරයටිය උරා බොන්නට විය.