එළිමහනේ Blowjob සහ creampie

අපි කළු මංතීරුවට ගියා, ඒ බබා මගේ ලොකුම ඩෝංව ගිලගන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ, එයා එයාගේ twat එකත් එක්ක මගේ පැත්තට හැරිලා අපි ලිංගිකව එකතු වුණා, ඊට පස්සේ මම creampie එකක් කළා.