උද්යෝගිමත් ලිංගිකව හැසිරෙන යුවළක්

අපි හාදුවක් දෙන්න පටන් ගත්තා මම ඇයව නිරුවත් කළා. ඊට පස්සේ මම ඇගේ කම්මුල් කුහරය ලෙවකෑවා, අපි ලිංගිකව එකතු වුණා.