නව පෙම්වතියගෙන් පළමු බ්ලෝජොබ්

අපි මෑතකදී පෙම් සබඳතාවක් ආරම්භ කළ අතර මම ඇයට මගේ ස්ථානයට ආරාධනා කළෙමි. වැඩි කල් යන්නට මත්තෙන්, එම බිළිඳා දැනටමත් මගේ ලිංගය තදින් තුරුල් කර ගනිමින් සිටි අතර, පසුව මම එය රූගත කරන කාලය තුළ ඇය එය ගිල දමන්නට පටන් ගත්තාය.