මෘදු උදෑසන ලිංගිකත්වය

අපි අවදි වී ලිංගිකව හැසිරීමට තීරණය කළෙමු. මම ඇය මත වැතිර ඇගේ පොඟවා ගත් මුව සෙමෙන් කෙමෙන් කෙටීමට පටන් ගතිමි.